Draudimas, teisė

made by Pigmalijonas
38 words

0
0

Terms and conditions for directors and officers civil liability insurance

Word Meaning
civilinė atsakomybė civil liability
vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimo taisyklės
terms and conditions for directors and officers civil liability insurance
0
0
draudėjas the insured
1
0
draudikas insurer
1
0
draudimo liudijimas insurance policy
1
0
prašymas application
prašymas sudaryti draudimo sutartį
application for entering into the insurance agreement
0
0
apdraustasis insured person
0
0
valdybos narys board member
0
0
fizinis asmuo natural person
0
0
valdymo organas executive position
kolegialus valdymo organas
joint executive function (board)
1
0
pareigos duties
vadovaujančios pareigos
executive duties
1
0
neveiksnumas legal incompetence
0
0
nemokumas insolvency
0
0
bankrotas bankruptcy
0
0
atstovas representative
teisinis atstovas
legal representative
0
0
insolvent bankrutavęs
0
0
galiojimo teritorija territory of validity
Reikalavimas pateiktas draudimo galiojimo teritorijoje.
The claim has been filed within the territory of validity of insurance.
0
0
materialinė teisė substantive law
Draudimo apsauga galioja tik reikalavimams, kurie nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos materialinės teisės normas ir yra teismingi Lietuvos Respublikos teismams.
The insurance covers only such liabilities that are sought according to the substantive law of the Republic of Lithuania and that are within the jurisdiction of the courts of the Republic of Lithuania.
0
0
teismingumas jurisdiction
0
0
draudžiamieji įvykiai insured events
0
0
neveikimas inaction
0
0
papildymas supplement
draudimo sutarties papildymai ar pakeitimai
supplements or amendments to the insurance contract
0
0
pakeitimas amendment
0
0
išmoka compensation
draudimo išmoka
0
0
teisės aktai 1. legislation
2. law
pagal taikytinus teisės aktus
according to applicable law
0
0
galiojimo laikotarpis validity period
Veiksmas, tapęs priežastimi pateikti reikalavimą, buvo atliktas draudimo sutarties galiojimo metu (arba retroaktyviuoju laikotarpiu, jeigu toks suteiktas).
The activity that is the reason of the claim being filed has been carried out during the validity period of the insurance agreement (or during the retroactive period, if allocated).
0
0
žala damage
0
0
nuostolis loss
0
0
nuostoliai loss
0
0
susirinkimas meeting
kasmetinis visuotinis akcininkų susirinkimas
annual general meeting of shareholders
0
0
reikalavimas 1. claim
raštiškas reikalavimas
written claim
2. requirement
0
0
pranešimas communication
raštiškas pranešimas
written communication
0
0
trečiasis asmuo third party
0
0
išmoka payout
0
0
socialinis draudimas social security
socialinio draudimo įmokos
social security contributions
0
0
netesybos contract penalties
0
0
bauda fine
1
0
delspinigiai 1. late fees
2. penalty for arrears
0
0
teismo sprendimas court decision
0
0