chemija

made by Pigmalijonas
3 words

0
0
Word Meaning
izmeši išmetamieji teršalai
0
0
gaistošs lakus
gaistošie orgāniskie savienojumi
lakieji organiniai junginiai
0
0
natris nātrijs
0
0