Common Lithuanian verbs with prefixes

made by cockatoo
262 words

3
0
Word Meaning
eiti go
Eina namo.
Laimis ėjo į darbą.
Rodrigas eis namo.
1
0
abejoti 1. doubt
Tėvas manimi abejoja.
Father doubts me.
Jūs abejojote, ar aš teisus.
You were doubting if I was right.
Mes abejosime dėl visko.
We will doubt about everything.
2. question
Tėvas manimi abejoja.
Father doubts me.
Jūs abejojote, ar aš teisus.
You were doubting if I was right.
Mes abejosime dėl visko.
We will doubt about everything.
0
0
paabejoti 1. doubt a little
2. for a short time
0
0
praabejoti doubt for a period of time
0
0
suabejoti begin doubting
0
0
atsiabejoti have enough of doubting
0
0
nusiabejoti end up doubting uselessly
0
0
prisiabejoti harm oneself by doubting too much
0
0
aiškinti explain
Vyras nuodugniai aiškina žmonai, ką daryti.
The husband thoroughly explains the wife what to do.
Jis mums aiškino apie paukščius.
He was telling/explaining us about birds.
Kada ji viską paaiškins?
When will she explain everything?
0
0
aiškintis 1. explain oneself
2. clear out disagreements
0
0
ataiškinti explain for good
0
0
nuaiškinti 1. explain badly
2. get lost in explaining
0
0
paaiškinti 1. explain a little
2. succeed in explaining
0
0
peraiškinti reexplain
0
0
praaiškinti explain for a period of time
0
0
priaiškinti explain a lot
0
0
atsiaiškinti get tired of explaining
0
0
išsiaiškinti 1. find out
2. clear out for oneself
0
0
nusiaiškinti get lost in explaining
0
0
pasiaiškinti 1. explain oneself
2. clear out disagreements a little
0
0
prisiaiškinti get in trouble for explaining/convincing too much
0
0
baigti finish
Aš baigiu rašyti tekstą.
I am finishing writing the text.
Ar jau baigei žaidimą?
Have you finished the game already?
Kada mes baigsime skaityti šitą pasaką?
When will we finish reading this story?
0
0
baigtis end
0
0
pabaigti end smth
0
0
pribaigti end someone by causing harm
0
0
užbaigti end something
0
0
išsibaigti run out of something (3 p.)
0
0
nusibaigti get too exhausted
0
0
pasibaigti end (about an action/event)
0
0
adresuoti 1. address
Gimtadienio proga sūnus adresuoja dainą savo tėvui.
At the occassion of the birthday, son addresses a song to his father.
Jūs netinkamai adresavote siuntinį.
You addressed the package wrongly.
Mes užadresuosime šį laišką ir išsiųsime.
We will address this letter and send it.
2. direct to
Gimtadienio proga sūnus adresuoja dainą savo tėvui.
At the occassion of the birthday, son addresses a song to his father.
Jūs netinkamai adresavote siuntinį.
You addressed the package wrongly.
Mes užadresuosime šį laišką ir išsiųsime.
We will address this letter and send it.
0
0
peradresuoti change the adress of smth to send
0
0
užadresuoti write down an address when sending
0
0
dainuoti sing
Tu labai gražiai dainuoji, Vytautai.
You sing very nice, Vytautas.
Tau dainavo tik trys dainininkai?
Only three singers were singing to you?
Visada tau dainuosiu.
I will always sing to you.
0
0
apdainuoti 1. sing about smth
2. honour smth
0
0
atidainuoti sing something and be done with it
0
0
nudainuoti sing smth badly
0
0
padainuoti sing for a little while
0
0
pardainuoti come home while singing
0
0
perdainuoti resing
0
0
pradainuoti miss/fail/not notice something while singing
0
0
sudainuoti perform a song
0
0
uždainuoti beging singing
0
0
atsidainuoti get bored/sick of singing
0
0
įsidainuoti start feeling oneself in a song
0
0
nusidainuoti fail singing
0
0
persidainuoti get sick of singing
0
0
prisidainuoti get in trouble for singing
0
0
tapti become
Jis lengvai pritampa prie naujų žmonių.
He easily gets along with new people.
Vakar jis tapo profesionaliu sportininku.
Yesterday he became a professional athlete.
Rytoj aš tapsiu tikru vyru.
Tomorrow I will become a real man.
0
0
patapti become
0
0
pritapti start getting along with a group of people
0
0
sutapti coincide
0
0
balsuoti vote
Jis nebalsuoja, nes nemėgsta politikos.
He doesn't vote, because he doesn't like politics.
Ar jau balsavai?
Did you vote already?
Už ką šiemet balsuosi?
Who will you vote for this year?
0
0
atbalsuoti do the duty of voting
0
0
nubalsuoti vote (a slight negative meaning)
0
0
pabalsuoti vote
0
0
subalsuoti vote (about a group of people)
0
0
atsibalsuoti get tired of voting
0
0
nusibalsuoti elect a bad candidate
0
0
prisibalsuoti get into trouble for voting
0
0
bėgti run
Kur bėgi?
Where are you running?
Mačiau, kaip vakar bėgai.
I saw how you ran yesterday.
Bėgsi greitai ar lėtai?
Will you run quickly or slowly?
0
0
apibėgti run a circle around smth
0
0
atbėgti come by running
0
0
įbėgti run inside
0
0
nubėgti 1. run afar
2. complete a running distance
0
0
pabėgti 1. escape
2. run away from something
0
0
parbėgti run back home
0
0
perbėgti 1. run through smth
2. come from one group to another (about a group of people)
0
0
prabėgti complete a running distance
0
0
pribėgti come close to something by running
0
0
subėgti gather by running
0
0
užbėgti 1. drop in
2. run up on smth
0
0
įsibėgti gather momentum while running
0
0
prasibėgti warm up by running
0
0
bendrauti 1. communicate
Kodėl jis nebendrauja su manimi?
Why doesn't he communicate with me?
Aš bendravau su ja.
I communicated with her.
Mes gražiai bendrausime su jumis.
We will nicely communicate with you.
2. associate with
Kodėl jis nebendrauja su manimi?
Why doesn't he communicate with me?
Aš bendravau su ja.
I communicated with her.
Mes gražiai bendrausime su jumis.
We will nicely communicate with you.
0
0
bendrautis communicate easily
0
0
pabendrauti communicate/chat a little
0
0
prabendrauti spend a period of time while communicating/chatting
0
0
atsibendrauti get enough of communicating
0
0
įsibendrauti start communicating easily
0
0
nusibendrauti start communicating badly
0
0
pasibendrauti communicate/chat a little
0
0
persibendrauti do too much communicating/chatting
0
0
prasibendrauti get at ease of communicating/talking to one another
0
0
prisibendrauti get enough of communicating/chatting
0
0
bijoti 1. fear
Kodėl jo bijai?
Why are you afraid of him?
Vaikystėje aš bijojau kaimyno.
In childhood I was afraid of my neighbour.
Tikiuosi, manęs niekas nebijos.
I hope no one will fear me.
2. be afraid of
Kodėl jo bijai?
Why are you afraid of him?
Vaikystėje aš bijojau kaimyno.
In childhood I was afraid of my neighbour.
Tikiuosi, manęs niekas nebijos.
I hope no one will fear me.
0
0
bijotis fear
0
0
pabijoti not do something because of fear
0
0
prabijoti fear for a period of time
0
0
atsibijoti get enough of being afraid
0
0
įsibijoti start being afraid
0
0
prisibijoti get enough of being afraid
0
0
blogėti 1. worsen
Viskas tik blogėja!
Everything is only turning worse!
Atsimeni, kaip blogėjo verslas?
Do you remember how the business was worsening?
Tikiuosi, kad mano sveikata neblogės.
I hope that my health will not get worse.
2. become worse
Viskas tik blogėja!
Everything is only turning worse!
Atsimeni, kaip blogėjo verslas?
Do you remember how the business was worsening?
Tikiuosi, kad mano sveikata neblogės.
I hope that my health will not get worse.
0
0
pablogėti become a little worse
0
0
įsiblogėti gain momentum of worsening
0
0
bučiuoti kiss
Ate! Bučiuoju!
Bye! Kisses!
Mantas vakar mane ilgai bučiavo.
Mantas was kissing me long yesterday.
Pabučiuosi mane?
Will you kiss me?
0
0
bučiuotis kiss one another
0
0
apibučiuoti give a lot of kisses
0
0
atbučiuoti give enough kisses
0
0
nubučiuoti "harm" by giving loads of kisses
0
0
pabučiuoti kiss once
0
0
užbučiuoti "harm" by giving loads of kisses
0
0
atsibučiuoti 1. farewell by kissing
2. get enough of kissing
0
0
įsibučiuoti gain momentum of kissing
0
0
pasibučiuoti kiss one another one time
0
0
persibučiuoti kiss one another too much
0
0
prasibučiuoti spend a period of time by kissing
0
0
prisibučiuoti 1. get in trouble for kissing
2. get enough of kissing
0
0
būti be
Aš esu mokytojas.
He is a teacher.
Mes jau buvome tame filme.
We have already been to that movie.
Na, kaip čia bus?
Well, what's going to happen here?
0
0
atbūti end the duty of being something
0
0
pabūti 1. be a little
2. stay for a short time
0
0
prabūti be somewhere for a period of time
0
0
atsibūti get enough of being somewhere
0
0
pasibūti spend enough time somewhere
0
0
prisibūti get enough of being somewhere
0
0
užsibūti be too long somewhere
0
0
čiulbėti 1. chirp
Čiulba paukščiai.
Birds are singing.
Ką tas gražuolis tau čiulbėjo?
What was that prettyboy flirting to you?
Žiemą paukščiai nečiulbės.
In winter birds will not chirp.
2. (for birds) to sing
Čiulba paukščiai.
Birds are singing.
Ką tas gražuolis tau čiulbėjo?
What was that prettyboy flirting to you?
Žiemą paukščiai nečiulbės.
In winter birds will not chirp.
0
0
atčiulbėti come by chirping (about birds)
0
0
pačiulbėti chirp a little
0
0
pračiulbėti spend a period of time by chirping
0
0
pričiulbėti say alluring things by trying to talk into something
0
0
sučiulbėti chirp once
0
0
atsičiulbėti get enough of chirping
0
0
prisičiulbėti 1. get into trouble by chirping
2. by alluring
0
0
čiulpti 1. suck
Vaikas čiulpia saldainį.
The child is chewing a sweet.
Vampyras čiulpė kraują.
Yesterday the vampyre was sucking blood.
Ar vampyrai mums čiulps kraują?
Will the vampyres suck our blood?
2. chew
Vaikas čiulpia saldainį.
The child is chewing a sweet.
Vampyras čiulpė kraują.
Yesterday the vampyre was sucking blood.
Ar vampyrai mums čiulps kraują?
Will the vampyres suck our blood?
0
0
apčiulpti suck the outside(s) of something
0
0
atčiulpti end sucking something
0
0
nučiulpti complete sucking something
0
0
pačiulpti 1. suck a little
2. complete sucking something
0
0
pričiulpti suck a certain amount out of something
0
0
sučiulpti suck a lot of things
0
0
apsičiulpti harm oneself by sucking
0
0
atsičiulpti get enough of sucking
0
0
persičiulpti harm oneself by sucking
0
0
prisičiulpti get enough of sucking
0
0
aidėti 1. echo
Nuo upės ataidi moterų daina.
A song of women echoes from the river.
Kodėl miške aidi šūviai?
Why are there shots echoing in the forest?
Mūsų žodžiai garsiai nuaidės visame pasaulyje.
Our words will spread loudly across the whole world.
2. resound
Nuo upės ataidi moterų daina.
A song of women echoes from the river.
Kodėl miške aidi šūviai?
Why are there shots echoing in the forest?
Mūsų žodžiai garsiai nuaidės visame pasaulyje.
Our words will spread loudly across the whole world.
0
0
ataidėti come (about the sound of echo)
0
0
įaidėti enter (about the sound of echo)
0
0
nuaidėti outspread (about an echo)
0
0
paaidėti echo a little
0
0
praaidėti pass by (about the sound of echo)
0
0
suaidėti begin echoing strongly
0
0
užaidėti begin echoing
0
0
įsiaidėti gain momentum (about an echo)
0
0
apgailestauti 1. regret
Aš vis dar apgailestauju dėl avarijos.
I still regret that accident.
Tada aš apgailestavau, kad nėjau į parduotuvę.
Then I was sorry that I didn't go to the shop.
Visi vyrai apgailestaus dėl to.
All the men will be sorry about that.
2. be sorry about
Aš vis dar apgailestauju dėl avarijos.
I still regret that accident.
Tada aš apgailestavau, kad nėjau į parduotuvę.
Then I was sorry that I didn't go to the shop.
Visi vyrai apgailestaus dėl to.
All the men will be sorry about that.
0
0
paapgailestauti be sorry for a short time
0
0
apgauti fool someone
Jis visuomet tave apgauna.
He always fools you.
Kodėl apgavai tą berniuką?
Why did you fool that boy?
Rytoj ji manęs neapgaus.
She won't fool me tomorrow.
0
0
atsibosti 1. bore
Tu man visada labai greitai atsibosti.
You always get me bored very fast.
Jis tau atsibodo.
You got sick of him.
Šis butas mums greitai atsibos. This apartment will bore us quickly.
Šis butas mums greitai atsibos. We will get sick of this apartment quickly.
2. make someone tired/bored/sick of
Tu man visada labai greitai atsibosti.
You always get me bored very fast.
Jis tau atsibodo.
You got sick of him.
Šis butas mums greitai atsibos. This apartment will bore us quickly.
Šis butas mums greitai atsibos. We will get sick of this apartment quickly.
0
0
atsiminti remember
Aš sunkiai atsimenu savo vaikystę.
I hardly remember my childhood.
Paskui tu atsiminei, kad reikia eiti namo.
Later you remembered that you have to go home.
Rytoj jis to neatsimins.
Tomorrow he will not remember it.
0
0
atstovauti represent
Aš atstovauju savo mokyklai.
I represent my school.
Anglijoje jis atstovavo Lietuvai.
In England he represented Lithuania.
Manau, kad mes sėkmingai atstovausime Afrikai.
I think that we will successfully represent Africa.
0
0
paatstovauti represent for a short time
0
0
atsiatstovauti get enough of representing
0
0
nusiatstovauti start doing representing badly
0
0
persiatstovauti do too much representing
0
0
prisiatstovauti 1. get enough of representing
2. get in trouble for representing
0
0
auginti 1. grow
Aš auginu tris vaikus.
I am bringing up three children.
Vyras užaugino medį, pastatė namą ir susilaukė sūnaus.
A man has grown a tree, built a house and had a son.
Kiek laiko auginsi šitą gėlę?
How long will you cultivate this flower?
2. bring up
Aš auginu tris vaikus.
I am bringing up three children.
Vyras užaugino medį, pastatė namą ir susilaukė sūnaus.
A man has grown a tree, built a house and had a son.
Kiek laiko auginsi šitą gėlę?
How long will you cultivate this flower?
3. raise
Aš auginu tris vaikus.
I am bringing up three children.
Vyras užaugino medį, pastatė namą ir susilaukė sūnaus.
A man has grown a tree, built a house and had a son.
Kiek laiko auginsi šitą gėlę?
How long will you cultivate this flower?
4. cultivate someone or something
Aš auginu tris vaikus.
I am bringing up three children.
Vyras užaugino medį, pastatė namą ir susilaukė sūnaus.
A man has grown a tree, built a house and had a son.
Kiek laiko auginsi šitą gėlę?
How long will you cultivate this flower?
0
0
augintis grow for oneself
0
0
apauginti grow something on random places of something
0
0
atauginti regrow
0
0
įauginti grown something inside
0
0
paauginti grow/raise for a period of time
0
0
perauginti overgrow something
0
0
priauginti 1. add something growable on something
2. grow many things
0
0
suauginti grow some things together
0
0
užauginti 1. raise up somebody
2. finish growing something
0
0
atsiauginti regrow something for oneself
0
0
pasiauginti grow something/raise up somebody for a short time for oneself
0
0
persiauginti regrow for oneself
0
0
prisiauginti grow something on oneself
0
0
užsiauginti raise somebody/grow something up for oneself
0
0
augti 1. grow
Mes augame Lietuvoje.
We are growing up in Lithuania.
Jūs užaugote Italijoje.
You grew up in Italy.
Šie medžiai augs greitai.
These trees will be growing fast.
2. increase in size
Mes augame Lietuvoje.
We are growing up in Lithuania.
Jūs užaugote Italijoje.
You grew up in Italy.
Šie medžiai augs greitai.
These trees will be growing fast.
0
0
apaugti have things grown up on oneself
0
0
ataugti grow anew
0
0
įaugti grow inside
0
0
nuaugti take a certain form by growing up
0
0
paaugti grow a little
0
0
peraugti overgrow
0
0
praaugti grow bigger than something/someone
0
0
priaugti 1. gain (weight)
2. grow in a lot of places (about a group of things)
0
0
suaugti 1. grow up
2. become an adult
3. grow into one
0
0
užaugti grow up
0
0
įsiaugti 1. put to gain momentum in growing
2. grow into something
0
0
auklėti 1. nurture
Aš griežtai auklėju savo vaikus.
I am bringing up my children strictly.
Mes paauklėjome kaimynų vaiką.
We taught the neighbours' child a lesson.
Kaip auklėsime šitą berniuką?
How will we bring up this boy?
2. cultivate
Aš griežtai auklėju savo vaikus.
I am bringing up my children strictly.
Mes paauklėjome kaimynų vaiką.
We taught the neighbours' child a lesson.
Kaip auklėsime šitą berniuką?
How will we bring up this boy?
3. bring up someone
Aš griežtai auklėju savo vaikus.
I am bringing up my children strictly.
Mes paauklėjome kaimynų vaiką.
We taught the neighbours' child a lesson.
Kaip auklėsime šitą berniuką?
How will we bring up this boy?
0
0
atauklėti nurture/educate someone to a previous behaviour
0
0
nuauklėti make someone behave bad
0
0
paauklėti nurture a short time
0
0
perauklėti nurture/educate someone to a different behaviour
0
0
atsiauklėti have enough of nurturing
0
0
išsiauklėti nurture someone for oneself
0
0