Lithuanian Basic

made by Bart
23 words

2
0
Word Meaning
iki bye
1
0
ačiū 1. thanks
labai ačiū
thanks a lot
2. thank you
labai ačiū
thank you very much
4
0
prašau 1. please
2. here you are
0
0
atsiprašau 1. I'm sorry
2. sorry
3. excuse me
0
0
kaip sekasi? how are you?
2
0
gerai 1. good
2. okay
0
0
mergaitė girl
0
0
diena day
2
0
I
aš einu namo
I am going home
1
0
tu you
tu eini į mokyklą
you are going to school
1
0
jis he
1
0
ji she
ji valgo
she is eating
1
0
mes we
1
0
jūs you
plural second-person pronoun "you"
1
0
jie they
1
0
jos they
1
0
ar 1. or
Kas vairuos - aš ar tu?
Who will drive - me or you?
2. whether
Nežinau, ar gerai darau.
I don't know whether I'm doing it right.
0
0
never 1. niekada
He never gives me any money.
Jis niekuomet neduoda man pinigų.
2. niekados
3. niekuomet
0
0
retai rarely
0
0
retkarčiais occasionally
0
0
kartais sometimes
0
0
dažnai often
Milda dažnai eina pasivaikščioti.
Milda often goes for a walk.
0
0
always 1. visada
2. visados
3. visuomet
0
0