IV. Wish. Request.

Ko jūs norėtumėte/pageidautumėte? What would you like/wish?
Ko jums reikia? What do you need?
Norėtumėme apžiūrėti miestą. We'd like to explore the city. We'd like to go sightseeing.
Mes norėtumėme apie tai smulkiau sužinoti. We'd like to learn about it in more detail.
Norėčiau susipažinti su... I'd like to be introduced to/get to know...
Ar galima pamatyti...? May I see/take a look...?
Mes norėtumėme (nu)eiti į... We'd like to go to the...
... teatrą. ... theatre.
... kiną. ... cinema.
... muziejų. ... museum.
Noriu valgyti (gerti). I'd like to eat (drink). I'm hungry (thirsty).
Noriu pailsėti (pamiegoti). I want to rest (to have a nap).
Kas galėtų mane sutikti (išlydėti)? Who could meet me (see me off)?
Ar galėtumėte mums parodyti įžymiąsias miesto vietas? Could you please show us the sights of the town?
Ar galiu paklausti? May I ask?
Ar galėčiau... May I...
... sužinoti? ... know?
... pasakyti? ... say?
... pažiūrėti...? ... have a look at...?
Ar galima įeiti/užeiti? May I come in?
Atsiprašau, ar galima praeiti? Excuse me, may I pass (may I go by)?
Ar galima (užsi)rūkyti? May I smoke?
Ar galima įjungti (išjungti) radiją (šviesą)? May I turn on (turn off) the radio (light)?
Prašom... Please...
... duoti man (mums)... ... give me (us)...
... paduoti man... ... pass me...
... parodyti man (mums)... ... show me (us)...
... uždaryti... ... close...
... atidaryti... ... open...
... neužmiršti/nepamiršti... ... don't forget...
... parašyti... ... write (down)...
... paaiškinti man (mums)... ... explain me (us)...
... pakartoti. ... repeat.
... palaukti. ... wait.
... pakviesti... ... call...
... man paskambinti. ... ring me up/call/phone me.
... sustoti. ... stop.
Ar (ne)galėtumėt(e) man padėti? Ar galiu paprašyti pagalbos? Would you help me, please? Can I ask for help?
Aš pamečiau pinigus (pasą, bilietus). I've lost my money (passport, tickets).
Aš pavėlavau į traukinį (lėktuvą). I missed my train (plane).
Aš negaliu rasti savo viešbučio. I can't find my hotel.
Aš pamiršau gatvės pavadinimą. I've fogotten the name of the street.
Prašom mane sujungti su ponu Paršeliu. Please put me through to mr. Paršelis.