III. Invitation

Prãšom įeti! Come in, please!
Prãšom ssti! Will you sit down?
Prãšom(, gãlite) rūkýti. You may smoke, if you like.
A gãlima pakviẽsti jùs ... May I (we) invite you to...
... priėmmą? ... a reception?
... teãtrą? ... the theatre?
... restorãną? ... the restaurant?
A (ne)galtumėt(e) sù mums praléisti š (šiõ) sekmãdienį (sekmãdienio)? Could you spend this Sunday with us?
Prãšom š vãkarą pàs mùs pasisvečiúoti/ svečiùs. Would you come/visit to see us tonight?
Mẽs miela/sù malonumù primam(e) jsų kvietmą. We accept your invitation with pleasure.
Prãšom vl pàs mùs ateti. Aplankỹkite mùs dár katą. Please come and see us again.
A gãlima užsirašýti/sužinóti jsų ãdresą i telefòną? May I have your address and telephone number?
Js laba mel/as, -à. You are very kind.
Gál (nu)etumėt(e) sù mums  ekskùrsiją? Won't you join us for a trip?
Eimè sù mums! Come with us!
A galčiau pakviẽsti jùs šókti? Léiskite pakviẽsti jùs šõkiui. Would you care to dance?