II. Greeting People At Meeting and Parting

Svekas! Hi! (m)
Sveikà! Hi! (f)
Sveik! Hi (m, pl)
Svekos! Hi! (f, pl)
Lãbas! Hello!
Lãbas rýtas! Lãbą rýtą! Good morning!
Lãbas vãkaras! Lãbą vãkarą! Good evening!
Labà dienà! Lãbą diẽną! Good afternoon!
Malonù jùs matýti. Glad to see you.
Sveik atvýkę! Welcome!
Kap keliõnė? Kap sẽkėsi keliõnėje? How did you enjoy your journey/trip?
Kap sẽkasi? How are things?
Kap jaũčiatės? How are you?
Ãčiū, gera. Thank you, quite well
Õ jus (kap)? (answering to 'Kap sẽkasi?') And you?
Õ js (kap)? (answering to 'Kap jaũčiatės?') And you?
Pukiai. Very well.
Kap gyvúojate? How are you getting on?
Kap gyvúoja/gyvẽna jsų... How is your...
... šeimà? ... family?
... žmonà? ... wife?
... výras? ... husband?
Ãčiū, js/j gera gyvúoja/gyvẽna. Thanks, she/he is fine.
Vso! Atẽ! Ik (pasimãtymo)! See you soon!
Vso gẽro! Vso lãbo! Goodbye!
Ik malonaũs susitikmo! I'll be glad to see you again!
Ik rýt(õjaus)! Till tomorrow!
Labõs naktiẽs! Labnakt! Good night!
Pérduokite savškiams linkjimų. Give my best regards/wish to your family.
Laimngo kẽlio! Have a pleasant trip!
Laimngai! So long!