Lietvārds

7 October 2013 by Pigmalijonas

1888 views
1
0

lietuviski: daiktavardis

Lietuviešu valodā lietvārdam ir piecas deklinācijas. 1. un 4. deklinācijā ir tikai vīriešu dzimtes lietvārdi, bet 2., 3., 5. deklinācijā - abu dzimšu lietvārdi. Tāpat kā latviešu valodā ir septiņi locījumi:

Nominatīvs kas? - Vardininkas kas?
Ģenitīvs kā? - Kilmininkas ko?
Datīvs kam? - Naudininkas kam?
Akuzatīvs ko? - Galininkas ką?
Instrumentālis ar ko? - įnagininkas su kuo?
Lokatīvs kur? - Vietininkas kur? kame?
Vokatīvs - ! - Šauksmininkas - !

1. deklinācija

  Vienskaitlis vīrs ceļš vārds zirgs
N. -as -ias -is -ys vyras kelias žodis arklys
Ģ. -o -io -io -io vyro kelio žodžio arklio
D. -ui -iui -iui -iui vyrui keliui žodžiui arkliui
A. -ią vyrą kelią žodį arklį
I. -u -iu -iu -iu vyru keliu žodžiu arkliu
L. -e -yje -yje -yje vyre kelyje žodyje arklyje
V. -e! (-ai!) -y! -i! -y! vyre! kely! žodi! arkly!
  Daudzskaitlis
N. -ai -iai vyrai keliai žodžiai arkliai
Ģ. -ių vyrų kelių žodžių arklių
D. -ams -iams vyrams keliams žodžiams arkliams
A. -us -ius vyrus kelius žodžius arklius
I. -ais -iais vyrais keliais žodžiais arkliais
L. -uose -iuose vyruose keliuose žodžiuose arkliuose
V. -ai! -iai! vyrai! keliai! žodžiai! arkliai!

Lietvārdiem, kas beidzas ar -dis un -tis, vienskaitļa Ģ., D. un I., kā arī visos daudzskaitļa locījumos d mijas ar un t mijas ar č, piem., briedis (alnis): briedis - briedžio - briedžiui - briedžiu - briedžiai; vokietis (vācietis) - vokiečio - vokiečiui - vokiečiu - vokiečiai.

2. deklinācija

Šajā deklinācijā lielākoties ir sieviešu dzimtes vārdi, bet arī ir daži no vīriešu dzimtes.

  Vienskaitlis mamma mežs egle mārša
N. -a -ia -i mama giria eglė marti
Ģ. -os -ios -ės -ios mamos girios eglės marčios
D. -ai -iai -ei -iai mamai giriai eglei marčiai
A. -ią -ią mamą girią eglę marčią
I. -a -ia -e -ia mama giria egle marčia
L. -oje -ioje -ėje -ioje mamoje girioje eglėje marčioje
V. -a! -ia! -e! -ia! mama! giria! egle! marčia!
  Daudzskaitlis
N. -os -ios -ės -ios mamos girios eglės marčios
Ģ. -ių -ių -ių mamų girių eglių marčių
D. -oms -ioms -ėms -ioms mamoms girioms eglėms marčioms
A. -as -ias -es -ias mamas girias egles marčias
I. -omis -iomis -ėmis -iomis mamomis giriomis eglėmis marčiomis
L. -ose -iose -ėse -iose mamose giriose eglėse marčiose
V. -os! -ios! -ės! -ios! mamos! girios! eglės! marčios!

Sieviešu dzimtes piemēri: diena, dienos (diena); giria, girios (mežs); eglė, eglės (egle); marti, marčios (mārša). Vīriešu dzimtes piemērs: dėdė, dėdės (onkulis). Nekatras dzimtes piemērs: valkata, valkatos (ubags). Lietvārdiem, kas vienskaitļa N. beidzas ar -ti visos pārējos vienskaitļa un daudzskaitļa locījumos t mijas ar č, piem., marti - marčios - marčiai - marčią. Lietvārdiem, kas vienskaitļa N. beidzas ar -tė un -dė daudzskaitļa Ģ. t mijas ar č un d mijas ar , piem., eglutė - eglučių (eglīte), kėdė - kėdžių (krēsls).

3. deklinācija

  Vienskaitlis zaglis cerība
N. -is vagis viltis
Ģ. -ies vagies vilties
D. -iui (m), -iai (f) vagiui vilčiai
A. vagį viltį
I. -imi vagimi viltimi
L. -yje vagyje viltyje
V. -ie! vagie! viltie!
  Daudzskaitlis
N. -ys vagys viltys
Ģ. -ių vagių vilčių
D. -ims vagims viltims
A. -is vagis viltis
I. -imis vagimis viltimis
L. -yse vagyse viltyse
V. -ys! vagys! viltys!

Vīriešu un sieviešu dzimtes lietvārdiem ir atšķirīgas vienīgi vienskaitļa D. galotnes, piem., vīriešu dzimtē vagis - vagiui, sieviešu dzimtē viltis - vilčiai. Daudzskaitļa Ģ. ir mīkstināts celma beigu līdzskanis i (piem., vagių), izņemot dažus vārdus: ausis - ausų (auss), dantis - dantų (zobs). Lietvārdiem, kas vienskaitļa N. beidzas ar -tis un -dis, vienskaitļa D. un daudzskaitļa Ģ. (izņemot dažus vārdus) t mijas ar č un d mijas ar , piem., mintis - minčiai - minčių, širdis - širdžiai - širdžių.

4. deklinācija

  Vienskaitlis Viļņa dēls atvilktne
N. -us -ius Vilnius sūnus stalčius
Ģ. -aus -iaus Vilniaus sūnaus stalčiaus
D. -ui -iui Vilniui sūnui stalčiui
A. -ių Vilnių sūnų stalčių
I. -umi -iumi Vilniumi sūnumi stalčiumi
L. -uje -iuje Vilniuje sūnuje stalčiuje
V. -au! -iau! Vilniau! sūnau stalčiau
  Daudzskaitlis
N. -ūs -iai šiauliai sūnūs stalčiai
Ģ. -ių šiaulių sūnų stalčių
D. -ums -iams šiauliams sūnums stalčiams
A. -us -ius šiaulius sūnus stalčius
I. -umis -iais šiauliais sūnumis stalčiais
L. -uose -iuose šiauliuose sūnuose stalčiuose
V. -ūs! -iai! šiauliai! sūnūs! stalčiai!

Lietvārdi, kas vienskaitļa N. beidzas ar -ius, visos daudzskaitļa locījumos lokāmi pēc 1. deklinācijas parauga (sal. stalčiai - 4. dekl. un keliai - 1 dekl.).

5. deklinācija

Šī deklinācija ir vismazākā. Tikai divi sieviešu dzimtes vārdi pieder šai deklinācijai: sesuo (māsa) un duktė (meita). Šīs deklinācijas lietvārdiem īsā celma forma (bez -en- vai -er-) ir tikai vienskaitļa nominatīvā.

  Vienskaitlis akmens māsa
N. -uo akmuo sesuo
Ģ. -s akmens sesers
D. -iui (m), -iai (f) akmeniui seseriai
A. akmenį seserį
I. -iu (m), -imi/-ia (f) akmeniu seserimi
L. -yje akmenyje seseryje
V. -ie! akmenie! seserie!
  Daudzskaitlis
N. -ys akmenys seserys
Ģ. akmenų seserų
D. -ims akmenims seserims
A. -is akmenis seseris
I. -imis akmenimis seserimis
L. -yse akmenyse seseryse
V. -ys! akmenys! seserys!
Speciālā deklinācija šuo (suns)
  Vienskaitlis Daudzskaitlis
N. šuo šun-ys
Ģ. šun-s šun-ų
D. šun-iui šun-ims
A. šun-į šun-is
I. šun-imi šun-imis
L. šun-yje šun-yse
V. šun-ie! šun-ys!

Daži vīriešu dzimtes piemēri: vanduo, vandenys (ūdens); liemuo, liemenys (viduklis). Divi sieviešu dzimtes piemēri: sesuo, Ģ. sesers, seserys; duktė, Ģ. dukters, dukterys.

Word Meaning
arklys zirgs
žodis vārds
kelias ceļš
vyras 1. vīrs
2. vīrietis
There are no comments for this lesson.